Regulamin Sklepu

DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

Sklep – Sklep internetowy Scary.ltd

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie

Ty (Klient/Użytkownik) – osoba korzystająca ze Sklepu

Regulamin – niniejszy regulamin;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem; Do umowy stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

2. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: catcat.eu

3. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

6. Klient Sklepu zobowiązany jest do:

-Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;

-Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin

 

NEWSLETTER

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:

- Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

- Gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

- Do automatyzacji newsletterów używamy platformy MailChimp. Przez zapisanie się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do MailChimp, zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi GDPR.

- Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.

6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.

8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

11. W związku z dużym zainteresowaniem Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku, w którym:

W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient nie otrzyma potwierdzenia i komunikatu, o których mowa w ust. 7 powyżej, oraz zostanie poinformowany, za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, a umowa sprzedaży nie została zawarta. Brak informacji o nieprzyjęciu oferty i niezawarciu umowy sprzedaży, nie oznacza przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 

12. Klient złożył zamówienie w warunkach, o których mowa w ust. 12 poniżej;

- dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą;

- nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych Blue Media lub PayPal;

- płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

DOSTAWA I ODBIÓR

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (Blue Media, lub PayPal, koncie bankowym) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

2. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany w karcie produktu, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie wysłane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy wybranej przez Klienta. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Przy wyborze jako przewoźnika Paczki w Ruchu może się wydłużyć. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (Ble Media, lub PayPal, koncie bankowym) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

3. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Sklepu o chęci dokonania reklamacji, termin i warunki reklamacji określa regulamin firmy kurierskiej.

SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .

2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.

3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Blue Media lub PayPal przed dostawą. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

5.Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Przelewy24

6.Sklep przyjmuje płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro

7.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie i wypełnienie formularza reklamacji (FORMULARZ REKLAMACJI), który wraz towarem, należy odesłać pod wskazany w nim adres. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 20 dni roboczych, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, opinia o niezasadności reklamacji zostanie wysłane drogą mailową do Klienta. Jeśli produkt nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu 90 dni od wydania decyzji, Sklep zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres korespondencyjny Magazynu (Scary.ltd, FILTROWA 67/103, 02-055 Warszawa) Dokumentu (FORMULARZ ZWROTU) oraz zakupionego Towaru (z oryginalnie wszytymi metkami, oryginalnie przymocowanymi metkami papierowymi, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu). Kwota zwrotu zostanie zwrócona w ten sam sposób w jaki dokonano płatności. W zależności od wybranej formy płatności, zwrot wpłynie na konto bankowe, konto PayPal lub kartę płatniczą .

7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

8. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

9. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki, wysłane za pośrednictwem firm kurierskich, lub Poczty Polskiej za wyjątkiem okresów epidemii i pandemii, gdy paczka musiałby być odebrana z placówki Poczty Poczty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Jak używamy Twoich danych osobowych
- Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Sklep przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
- Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.
- Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

2. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym
- Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do PayPal lub Blue Madia S.A. w celu realizacji płatności.
- Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do firm kurierskich – w zależności od wyboru operatora wysyłki.
- Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, lub na listę oczekujących, Twój adres email i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do systemu MailChimp.

3. Międzynarodowy transfer danych osobowych
W tej sekcji opisujemy okoliczności, kiedy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
- Nasze serwery znajdują się w Unii Europejskiej.
- Twoje dane mogą zostać przekazane do systemów płatności, firm kurierskich, platform analitycznych, zgodnie z tym, co opisujemy w Regulaminie. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.
- Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

4. W tej sekcji opisujemy naszą politykę przechowywania oraz usuwania danych osobowych oraz procedury, zaprojektowane, aby spełnić nasze wymogi w tym zakresie.
- Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu,
w którym zostały udostępnione w Sklepie.
- Przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:
Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.
- Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji
i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.
- Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.
- Dane osobowe podane przy zapisie na listę oczekujących będą przechowywane aż produkt stanie się dostępny i zostanie wysłane powiadomienie, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

5. Aktualizacja Polityki Prywatności
- Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.
- Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.
- Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.

6. Twoje prawa
- Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało:
- Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.
- W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach marketingowych.
- W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.
- Wniesienia opłaty w celu pokrycia kosztów operacji (15 PLN);
- Przedstawienia wymaganego potwierdzenia tożsamości

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest KACPER KOSIŃSKI (NIP 7292705537).

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

8. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

9. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.


••••